اعتراضات کشاورزان: مرکز آماده گفتگو درباره همه مسائل با کشاورزان است: تومار

دهلی نو: نارندرا سینگ تومار ، وزیر کشاورزی اتحادیه ، روز جمعه با درخواست از کشاورزان معترض برای پایان دادن به آشفتگی خود گفت که دولت آماده است تا همه مسائل را با آنها در میان بگذارد. پس از شجاعت توپهای آب و درگیری با پرسنل امنیتی ، هزاران کشاورز در روز جمعه به عنوان بخشی از راهپیمایی “دهلی چالو” خود بر ضد قوانین جدید مزرعه مرکز ، وارد پایتخت ملی شدند.

در اوایل روز ، تومار گفت که قوانین جدید مزرعه بهبود فوق العاده ای در زندگی کشاورزان ایجاد می کند.

وی گفت که دولت قبلاً با ارگانهای مختلف کشاورزان درگیر بوده و آنها برای گفتگو در 3 دسامبر فراخوانده شده اند.

تومار از کشاورزان معترض درخواست کرد تا به همهمه خود پایان دهند و برای گفتگو حاضر شوند.

وزیر گفت: “دولت برای همه بحث ها آماده است …”