آمریتپال سینگ: آمریتپال سینگ پس از 35 روز تعقیب و گریز از موگای پنجاب دستگیر شد. به زندان دیبروگر فرستاده می شود – ویدئوی اکونومیک تایمز

پلیس گفت، آمریتپال سینگ واعظ رادیکال روز یکشنبه از ناحیه موگا پنجاب دستگیر شد. او به زندان دیبروگره آسام فرستاده خواهد شد. افسر گفت: “او تابع آژانس امنیت ملی است و به دیبروگره منتقل خواهد شد.” پلیس پنجاب قبلاً قانون سختگیرانه امنیت ملی (NSA) را علیه هوادار خالستان مورد استناد قرار داده است. سینگ از 18 مارس که سرکوب پلیس علیه او و دستیارانش آغاز شد، متواری بود.