بازاریابی چیست؟

بازاریابی مطالعه و بررسی روابط در مبادلات است  این فرایند تجاری باید همراه با رضایت مشتری نیز باشد.ازآنجایی که بازاریابی برای جذب مشتری مورد استفاده قرار می گیرد،لذا یکی از فاکتور های اصلی در مدیریت و تجارت محسوب می شود و امروزه در بسیاری از رشته های مرتبط مانند اقتصاد ، مدیریت و…تحت عنوان یک واحد درسی نیز تدریس می شود.

بازاریابی

هدف بازاریابی

هدف از بازاریابی شناخت و درک مشتری است تا بتوانیم خدمات و محصولات خومان را که متناسب با نیاز اواست عرضه می کنیم.خیلی ها فکر می کنند که بازاریابی همان تبلیغات و فروش است اما باید گفت که تبلیغات و فروش تنها بخشی از بازاریابی است.

هدف بازاریابی